Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Horren Industrie Nederland

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1.     Algemene voorwaarden: het onderhavige document “Algemene voorwaarden Horren Industrie Nederland”.

2.     Horren Industrie Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Molenstraat 14a, 4033AV te Lienden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 11020696.

3.     Wederpartij: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Horren Industrie Nederland een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

4.     Partijen: Horren Industrie Nederland en de wederpartij gezamenlijk.

5.     Overeenkomst: iedere tussen Horren Industrie Nederland en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Horren Industrie Nederland zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.

6.     Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Horren Industrie Nederland aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn al dan niet volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde vliegwering (horren), deuren en onderdelen.

7.     Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Horren Industrie Nederland en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.     De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.     Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.     Elk aanbod van Horren Industrie Nederland is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Horren Industrie Nederland is voorts onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. Horren Industrie Nederland kan haar aanbod tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen.

2.     De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Horren Industrie Nederland dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3.     De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Horren Industrie Nederland dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Horren Industrie Nederland nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.     Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene partij afwijkt van het aanbod van de andere partij, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de laatstbedoelde partij anders aangeeft. In geval de overeenkomst langs elektronische weg wordt aangegaan, zoals per e-mail of middels de webwinkel van Horren Industrie Nederland, komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat Horren Industrie Nederland de bestelling van de wederpartij langs elektronische weg heeft bevestigd.

6.     Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.


ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

Onder meer doch niet uitsluitend in geval van maatwerkorders, staat de wederpartij ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Horren Industrie Nederland, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Horren Industrie Nederland voorgeschreven wijze, aan Horren Industrie Nederland verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Nimmer draagt Horren Industrie Nederland enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Onder tijdig als hiervoor bedoeld wordt verstaan: zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst is vereist.


ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

1.     De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

2.     Horren Industrie Nederland bepaalt de wijze van verzending en verpakking van de producten.

3.     Horren Industrie Nederland behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.

4.     Tenzij uit de aard of strekking van een tussen partijen overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

5.     Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Horren Industrie Nederland verschuldigde bedragen te voldoen.

6.     Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Horren Industrie Nederland de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Horren Industrie Nederland verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Voor zover deze kosten niet bepaalbaar zijn, worden deze kosten door Horren Industrie Nederland naar redelijkheid vastgesteld.

7.     In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Horren Industrie Nederland mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Horren Industrie Nederland is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Horren Industrie Nederland verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.


ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

1.     Horren Industrie Nederland spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Horren Industrie Nederland vermelde en/of overeengekomen leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Horren Industrie Nederland spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Horren Industrie Nederland treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Horren Industrie Nederland schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Horren Industrie Nederland haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2.     Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of haar overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

3.     De leveringstermijnen waartoe Horren Industrie Nederland zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat Horren Industrie Nederland alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.


ARTIKEL 7. | GARANTIE, ONDERZOEK EN KLACHTEN

1.     De door Horren Industrie Nederland geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Horren Industrie Nederland levert de producten echter uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

2.     De wederpartij dient, onverminderd haar aanspraken op eventuele garantie, op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Horren Industrie Nederland. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van de producten, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Horren Industrie Nederland.

3.     Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, dan wel reclameert ten aanzien van eigenschappen van producten, zoals maten, welke door de wederpartij eerder zijn goedgekeurd of bevestigd, vloeit er voor Horren Industrie Nederland uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

4.     Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Horren Industrie Nederland bestaan.


ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1.     Horren Industrie Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2.     Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.     Indien Horren Industrie Nederland bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4.     Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.     Horren Industrie Nederland is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Horren Industrie Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

2.     Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Horren Industrie Nederland gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3.     Voorts is Horren Industrie Nederland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4.     De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Horren Industrie Nederland op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Horren Industrie Nederland behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

5.     Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Horren Industrie Nederland ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6.     Indien Horren Industrie Nederland de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.


ARTIKEL 10. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN

1.     Alle door Horren Industrie Nederland vermelde prijzen zijn exclusief btw. Portovrije levering geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend in geval van aflevering binnen Nederland of België van orders met een bestelbedrag vanaf € 150,- (excl. btw). In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.     Horren Industrie Nederland is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

3.     Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Horren Industrie Nederland aangegeven wijze, middels overboeking dan wel automatische incasso.

4.     Horren Industrie Nederland is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Horren Industrie Nederland verschuldigde te vorderen. In geval van vooruitbetaling, is Horren Industrie Nederland niet eerder gehouden om de producten te leveren dan nadat de vooruitbetaling door Horren Industrie Nederland is ontvangen.

5.     Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door Horren Industrie Nederland voorgeschreven wijze. Horren Industrie Nederland hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken. Indien zulks uitdrukkelijk op de factuur is vermeld, kan de wederpartij een betalingskorting toepassen indien aan de daarbij gestelde voorwaarden wordt voldaan.

6.     Horren Industrie Nederland is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

7.     Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.     Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

9.     Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.


ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.     Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Horren Industrie Nederland, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is Horren Industrie Nederland na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.

2.     De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de specificaties van de wederpartij op basis waarvan de producten zijn of worden vervaardigd. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Horren Industrie Nederland kan worden toegerekend. Horren Industrie Nederland draagt dan ook nimmer enige aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan in verband met onjuiste of onoordeelkundige plaatsing en/of montage van de producten door de wederpartij of derden.

3.     Horren Industrie Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4.     Mocht Horren Industrie Nederland jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Horren Industrie Nederland te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Horren Industrie Nederland daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Horren Industrie Nederland ter zake vervalt.

5.     De aansprakelijkheid van Horren Industrie Nederland is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Horren Industrie Nederland betrekking heeft. Indien de schade waarvoor Horren Industrie Nederland, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Horren Industrie Nederland daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Horren Industrie Nederland dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6.     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Horren Industrie Nederland één jaar.

7.     De wederpartij vrijwaart Horren Industrie Nederland van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Horren Industrie Nederland toerekenbaar is. Indien Horren Industrie Nederland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Horren Industrie Nederland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Horren Industrie Nederland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Horren Industrie Nederland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.


ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     Alle producten blijven eigendom van Horren Industrie Nederland totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens Horren Industrie Nederland is nagekomen.

2.     Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.     De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Horren Industrie Nederland te bewaren.

4.     Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Horren Industrie Nederland hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5.     Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.

6.     De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Horren Industrie Nederland of door Horren Industrie Nederland aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Horren Industrie Nederland op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Horren Industrie Nederland de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Horren Industrie Nederland staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.


ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1.     Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten, behoudt Horren Industrie Nederland zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten, alsmede op de op de website van Horren Industrie Nederland weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst, de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

2.     Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Horren Industrie Nederland het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1.     Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.     Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Horren Industrie Nederland wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

4.     Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.


26 juni, 2017Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over de algemene voorwaarden?

Neem dan contact met ons op.